top of page
Logotip_Verdplom.png

Declaració d'exempció de responsabilitat


Estipulat en reunió de junta directiva ordinària el 10/2021

 

Declaro expressament i voluntàriament:
 

 1. Que l'Ateneu Orlalenc disposa d'unes sales per la realització d'activitats culturals (teatre, exposicions...) i d'altres tipus (aeròbic, ioga, pilates, festes d'aniversari...) que cedeix als seus socis/es per fer-ne ús d'elles prèvia reserva.


   

 2. Que conec les activitats que es realitzen als espais que disposa l'Ateneu Ordalenc, però l'activitat per la qual reservo l'espai no és una activitat organitzada per l'Ateneu Ordalenc.


   

 3. Que participo de forma voluntària i sota la meva total responsabilitat en l'activitat descrita al formulari emplenat per a la reserva de l'espai.


   

 4. Que valoro, conec, entenc i assumeixo tots els possibles riscos inherents a la realització de l'activitat com podrien ser lesions, caigudes o danys que es puguin fer a les instal·lacions de l'entitat o fruit d'un mal ús de l'espai.


   

 5. Que eximeixo expressament als responsables de la junta de l'Ateneu Ordalenc i a l'Ateneu Ordalenc de totes les responsabilitats que es puguin derivar a conseqüència de qualsevol accident o dany que pugui patir en la realització de l'activitat descrita i que pugui afectar a la meva integritat física, psíquica o moral.


   

 6. Que en el cas de ser un acte amb més participants que la persona que reserva l'espai, aquests queden sota la responsabilitat de qui organitza l'acte, eximint de qualsevol responsabilitat a l'Ateneu Ordalenc i a la seva junta.

bottom of page