Protocol d’ús del material de l’Ateneu

1.-El material propietat de l’Ateneu que s’ha llogat s’ha de retornar en les mateixes condicions en que s’ha trobat.

2.-L’Ateneu Ordalenc no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar al Material; en aquest cas els desperfectes aniran a càrrec de la Persona, Grup o Entitat que hagi sol·licitat el Material propietat de l’Ateneu.

3.-Només es cedirà l’ús de material propietat de l’Ateneu a Socis i Entitats Culturals; d’acord amb l’estipulat al Règim de Funcionament Intern de l’Ateneu.

4.-El lloguer de material no és permès als No Socis Locals o als que no estiguin al corrent de pagament de la quota de Soci.

5.-El no compliment d’aquestes normes, per part de la Persona, Grup o Entitat, comportarà la denegació de l’ús de Material de l’Ateneu quan ho tornin a sol·licitar.

6.-El Soci responsable de sol·licitar el material pagarà un aval de 20€ que li serà retornat quan torni el material i es comprovi el seu estat.